Algemene Voorwaarden

Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van Jakob Helmer’s webdesign.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door
Jakob Helmer, tenzij expliciet anders vermeld wordt in een schriftelijke
overeenkomst. Door ondertekening van een overeenkomst met Jakob Helmer
verklaart u op de hoogte te zijn van deze leveringsvoorwaarden.
Deze voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 18 januari 2015.

1 Definities

1. Website: een samenhangend geheel van de internetpagina’s
inclusief eventuele bijbehorende tekst, afbeeldingen, scripts en
database(s).
2. Onderhoud van een website: het door Jakob Helmer inpassen
en/of aanpassen van nieuwe door de opdrachtgever aangeleverde
informatie (tekst, afbeeldingen) in de bestaande website van de
opdrachtgever, het up-to-date houden van de code waarin de website
geschreven is.
3. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Jakob Helmer
een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.
4. Jakob Helmer: de uitvoerder, hierna verder genoemd als JH.

2. Toepasselijkheid

1. Door ondertekening van een overeenkomst met JH
verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de
algemene leveringsvoorwaarden van JH en dat hij met
deze leveringsvoorwaarden akkoord gaat.
2. Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan
mogelijk, wanneer die expliciet in een overeenkomst tussen de
opdrachtgever en JH opgenomen wordt.

3. Aanbieding en acceptatie

1. Offertes geleverd door JH zijn geheel vrijblijvend.
2. Offertes blijven 1 maand geldig, tenzij anders vermeld.
3. Facturering geschiedt op basis van de offerte.
4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de
opdrachtgever en JH zijn pas geldig vanaf het moment
dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde
overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht JH niet tot
het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een
overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige
opdrachten.

4. Uitvoering van de overeenkomst

1. JH zal de overeenkomst naar beste inzicht en
vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap
uitvoeren.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit
vereist, heeft JH het recht bepaalde werkzaamheden te
laten verrichten door derden.
3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan
JH aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de
opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze
noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan
JH worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van
de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan JH
zijn verstrekt, heeft JH het recht de uitvoeringvan de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging
voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de
opdrachtgever in rekening te brengen.
4. JH is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard
ook, doordat JH is uit gegaan van door de
opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij
deze onjuistheid of onvolledigheid voor JH kenbaar
behoorde te zijn.
5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden
uitgevoerd kan JH de uitvoering van die onderdelen die
tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever
de resultaten van de daaraan voorafgaande fase per email heeft
goedgekeurd.
6. Opdrachtgever vrijwaart JH voor eventuele aanspraken
van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst
schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

5. Duur en beëindiging

1. Het ontwerpen van een nieuwe website wordt beschouwd
als een éénmalige verbintenis, waarbij in een mondelinge of
schriftelijke overeenkomst een levertijd wordt afgesproken.
2. Een onderhoudsovereenkomst met betrekking tot een bestaande
website kent een minimale looptijd van een half jaar en wordt
ieder half jaar automatisch verlengd met een half jaar.
Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst
op elk gewenst moment per email worden opgezegd, met inachtneming
van een opzegtermijn van 1 maand.5. Duur en beëindiging
3. JH kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct
beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of
onvolledig houdt aan de met JH gesloten overeenkomst(en) inclusief
de bijbehorende leveringsvoorwaarden.
4. JH heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of
gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen
indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard,
surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins
het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren.
De opdrachtgever heeft dan geen recht op enige schade vergoeding.

6. Levering en levertijd

1. JH gaat na ontvangst van de benodigde gegevens,
teksten en/of beeldmateriaal zo spoedig mogelijk van start met het
aanmaken van de overeengekomen producten en/of diensten en
deelt de opdrachtgever de verwachte levertijd mee.
2. Bij het ontwerpen van een nieuwe website maakt JH
eerst een basisontwerp en legt dit ter goedkeuring voor aan de
opdrachtgever. Laatstgenoemde controleert dit ontwerp en geeft
commentaar, aan- en/of opmerkingen zo spoedig mogelijk door aan
JH. Wanneer de opdrachtgever niet binnen een
redelijke termijn reageert op het basisontwerp, gaat JH
ervan uit dat opdrachtgever akkoord gaat met het basisontwerp. Na
ontvangst van de reacties van de opdrachtgever op het basisontwerp
of het binnen een redelijke termijn uitblijven van zulke reacties gaat
JH over tot het voltooien van de volledige website.
3. Mocht JH onverhoopt niet in staat zijn binnen de
overeengekomen levertijd aan zijn verplichtingen te voldoen, kan
JH alleen per email in gebreke worden gesteld,
waarbij JH een termijn van minimaal 14 dagen gegund
wordt om haar verplichtingen na te komen.
4. Door JH gemaakte websites worden op een nader tespecificeren wijze aan de opdrachtgever verstrekt.

7. Overmacht

1. JH aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer
JH als gevolg van overmacht niet aan zijn
verplichtingen kan voldoen.
2. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal
JH alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf
het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer in
onderling overleg tussen de opdrachtgever en JH
geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de
overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden.
Eventuele reeds geleverde prestaties door JH tot aan
het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

8. Prijzen

1. Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders
vermeld staat.
2. Wijzigingen in de tarieven worden door JH minimaal 1
maand van tevoren bekendgemaakt aan de opdrachtgever.
Laatstgenoemde is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen vanaf
het moment dat de aangepaste tarieven van kracht worden.

9. Betaling

1. Vanaf het moment dat een overeenkomst voor het ontwerpen van
een website wordt gesloten tussen de opdrachtgever en JH is
de opdrachtgever betalings verplicht. De opdrachtgever dient binnen
14 dagen na het verzenden van de factuur door JH het
verschuldigde bedrag te voldoen.
2. Bij een onderhoudscontract voor een website wordt door JH
aan de opdrachtgever elk kwartaal een factuur gestuurd, tenzij
er een andere termijn is afgesproken.
Indien er gedurende het betreffende kwartaal geen onderhoud is
uitgevoerd door JH. Zal er niet worden gefactureerd.
De opdrachtgever dient binnen 14 dagen na het verzenden
van de factuur door JH het verschuldigde bedrag te voldoen.
3. In genoemde gevallen behoudt JH zich het recht voor
eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te
staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.
4. Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn (14
dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders
overeengekomen) overschrijdt, is hij zonder een daartoe strekkende
ingebrekestelling in gebreke. Wanneer er binnen 2 weken na het
versturen van een aanmaning nog geen betaling verricht is, is de
opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd aan JH
over het openstaande bedrag.
5. Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden,
wordt door JH een aanmaning tot betaling verstuurd.
Hierop is artikel 9.4 onverminderd van toepassing. Wanneer de
opdrachtgever binnen 14 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft
voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente
plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het
openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de
Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde)
incassotarief.
6. Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever
onjuist zijn, dan dient hij terstond, doch uiterlijk binnen 2 weken na
facturering JH hiervan op de hoogte te stellen.
Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodigeen nieuwe factuur verzenden, die binnen 14 dagen na verzending
voldaan moet worden.
7. Indien JH abusievelijk een groter bedrag dan het gefactureerde
bedrag ontvangt, zal JH het teveel ontvangen bedrag direct na
eigen ontdekking of op het eerste verzoek van de opdrachtgever
terugstorten op de rekening van de opdrachtgever.
8. Opdrachtgever wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op
de geleverde goederen en/of diensten vanaf het moment dat hij aan
al zijn verplichtingen jegens JH heeft voldaan.

10. Copyright

1. Al het door JH vervaardigde materiaal mag zonder de
uitdrukkelijke toestemming van JH niet worden bewerkt
of verwerkt in andere websites dan waarvoor het oorspronkelijk
gemaakt is. Onderhoud door derden van door JH
gemaakte websites is slechts toegestaan wanneer de door JH
vervaardigde onderdelen worden gebruikt in de website van
de opdrachtgever die bij JH een contract is aangegaan.
2. Het eigendom van door JH verstrekte ideeën,
concepten of (proef)-ontwerpen blijft volledig bij JH,
tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt.
In het laatste geval kan JH hiervoor een vergoeding
bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is
JH gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch
redelijke vergoeding in rekening te brengen.
3. JH behoudt het recht de door de uitvoering van de
werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te
gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis
van derden wordt gebracht.

11. Aansprakelijkheid

1. Voor zover JH bij haar activiteiten afhankelijk is van de
medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop JH
weinig of geen invloed kan uitoefenen kan JH
op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke
schade dan ook voortkomend uit deze relaties met JH
of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of
zichtbaar wordt gedurende de relatie met JH.
2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de
overeenkomst is JH slechts aansprakelijk voor
vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere
aansprakelijkheid van JH voor enige andere vorm van
schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte
schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
3. De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die
via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden.
JH kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade
in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van
vertrouwelijke of geheime informatie.
4. JH is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de
inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op
de website van de opdrachtgever is aangebracht.
5. De opdrachtgever dient JH terstond per email op de
hoogte te stellen van wijzigingen in opdrachtgevers gegevens.
Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig
aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte door
JH geleden schade.

12. Overdracht van rechten en verplichtingen

1. JH noch de opdrachtgever zijn gerechtigd hun rechten
of plichten voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten over te dragen
aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
van de wederpartij.

13. Reclamering

1. De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de
gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde
producten te melden aan JH, waarna JH
deze gebreken zal trachten te verhelpen. Wanneer aan JH
binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden,
vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de opdrachtgever
verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde
wordt nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”.
2. Reclamering schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.

14. Wijziging van algemene voorwaarden

1. JH behoudt zicht het recht voor deze algemene
leveringsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten
overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na
schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
3. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde
algemene leveringsvoorwaarden, is de opdrachtgever gerechtigd
de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum
van de algemene leveringsvoorwaarden of binnen 7 dagen na de
ontvangstdatum van de wijziging van de algemene
leveringsvoorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na
de ingangsdatum van de wijziging.

15. Overig

1. JH zal geen persoonlijke gegevens van de
opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een
wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele
vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een
overeenkomst verstrekt is aan JH.
2. Wanneer JH bemiddelt bij webhosting voor een
opdrachtgever, is opdrachtgever gebonden aan de voorwaarden die
deze webhoster stelt.
3. Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een
overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen
doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van
oplevering veranderen. JH zal de opdrachtgever zo
spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele
financiële consequenties op de hoogte stellen.
4. JH is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te
verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk
anders is overeengekomen.

16. Geschillenregeling en toepasselijk recht

1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze
voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen
van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en
zullen JH en opdrachtgever in overleg treden teneinde
nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde
bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en
strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht
worden genomen.
2. Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en geslotenovereenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
3. Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeien of
daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij de bevoegde
rechter aanhangig worden gemaakt. Behoudens bewijs
van het tegendeel zijn ter zake van door JH met de
opdrachtgever gesloten overeenkomst, de administratieve gegevens
van JH beslissend.

© 2021 Jakob Helmer - Powered by WordPress - @trails&tribulations